“ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการ”

 

บริษัท ซิกมา สมาร์ท ในเครือ บริษัทรักษาความปลอดภัยซิกมา กรุ๊ป

มุ่งมั่นพัฒนาให้การรักษาความปลอดภัยสูงสุด มีมาตรฐานและมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งมีระบบการจัดการและเน้นเพิ่มเติมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสามารถให้บริการให้ลูกค้าได้รับความปลอดภัย และมีความพึงพอใจอย่างสูงสุด

 หัวหน้าชุด

1. สัญชาติไทย

2. อายุระหว่าง 30-50 ปี วุฒิ ป.6 หรือเทียบเท่าขั้นไป

3. ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่ขัดต่อการปฎิบัติงาน รปภ

4. ผ่านการเป็นหัวหน้าชุด รปภ ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือผ่านการเป็น รปภ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี

5. ต้องไม่เคยต้องโทษคดีอาญา หรือเคยใช้สารเสพติด หรือลักขโมย

 เจ้าหน้าที่ รปภ หรือ ดอร์แมน

1. สัญชาติไทย

2. อายุระหว่าง 20-50 ปี วุฒิ ป.6 หรือเทียบเท่าขั้นไป

3. ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่ขัดต่อการปฎิบัติงาน รปภ

4. ต้องไม่เคยต้องโทษคดีอาญา หรือเคยใช้สารเสพติด หรือลักขโมย

ทีมตรวจงานเข้าตรวจหน่วยงาน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 ครั้ง หรือทุกวันที่มีปัญหา

ให้ปรับปรุงแก้ไขหน้างานเพื่อรักษามาตรฐาน และคุณภาพในการให้บริการรักษาความปลอดภัย

การกำหนด Plan

เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ทางบริษัท ได้กำหนด Action Plan ดังนี้