การฝึกอบรม

บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคน ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามมาตรฐานงานรักษาความปลอดภัย

 

การปฎิบัติงานของผู้ตรวจการ
หรือเจ้าหน้าที่สายตรวจ

สายตรวจมีทั้งหน่วยจักรยานยนต์และรถยนต์ ออกตรวจตามหน่วยงานต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งเวลากลางวัน กลางคืน เจ้าหน้าที่สายตรวจนอกจากจะตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ แล้วยังทำการตรวจทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างตลอดจนตัวอาคารบริเวณโดยรอบ และที่สำคัญ คือ สายตรวจแต่ละคนจะนำวิทยุสื่อสารติดตัวไปด้วยทุกครั้ง
เพื่อที่ฝ่ายปฎิบัติการจสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาในกรณีฉุกเฉิน

ฝ่ายปฎิบัติการ
หรือหน่วยควบคุมเจ้าหน้าที่ รปภ

บริษัท มีหน้าที่ประจำประสานงานและคอยบริการ 24 ชั่วโมง ที่ศูนย์รวมปฎิบัติการรักษาความปลอดภัย และศูนย์ปฎิบัติการยังสามารถติดต่อประสานงานกับสายตรวจและผู้จัดการฝ่ายด้วยวิทยุสื่อสารและมีเจ้าหน้าที่ รปภ สำรองและสายตรวจพร้อมที่จะออกไปปฎิบัติหน้าที่แทนอย่างมีประสิทธิภาพทันทีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน

การปฎิบัติงานของฝ่ายปฎิบัติการ (OPR)

ฝ่ายปฎิบัติการของบริษัท จะทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสารต่างๆ โดยปฎิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ข่าวสารต่างๆ ได้แก่ การรับแจ้งเหตุต่างๆ การรับแจ้งการหยุด การลา ของ รปภ การจัดกำลังเสริม ในหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการบริการ และรับเรื่องราวของลูกค้า ฝ่ายปฎิบัติการจีงเป็นศูนย์กลางของการปฎิบัติงานของ รปภ

การปฎิบัติงานของผู้ประสานงาน

ผู้ประสานงาน (Area Supervisor และ Section Head) เป็นตำแหน่งงานซึ่งบริษัทจัดตั้งขึ้น เพื่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง โดยเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาของ รปภ กับผู้ว่าจ้าง เพื่อปรับปรุงการทำงานของ รปภ กับผู้ว่าจ้างเพื่อปรับปรุงการทำงานของ รปภ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้างและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานด้านรักษาความปลอดภัย ผู้ประสานงานจะไปพบผู้ว่าจ้างอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในกรณีที่หน่วยงานนั้นไม่มีปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขและในกรณีที่หน่วยงาน หรือผู้ว่าจ้างเกิดปัญหาฉุกเฉินที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านงานรักษาความปลอดภัย บริษัทจะส่งสายตรวจและ Area Supervisor ไปประจำจนกว่ากรณีฉุกเฉินจะสิ้นสุด

การตรวจเยี่ยมของฝ่ายบริหาร

โดยปกติทางระดับบริหาร จะเข้าตรวจเยี่ยมพนักงานตามหน่วยงานเป็นประจำ เพื่อให้โอวาท และสร้างขวัญกำลังใจอยู่สม่ำเสมอ

หน้าที่โดยทั่วไปของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจุดต่างๆ